Grandma Loleng

Grandma Loleng ★★★★

Sigurado na ako ngayon, lola.
Hinding-hindi ako makakalimot.