The Lighthouse

The Lighthouse ★★★★

הסרט הזה בי לייק: בואו זכרים על כל ספקטרום המשיכה המינית ותתחרמנו מגבריות מיושנת טהורה. היענו לקריאת הסירנה והיאחזו במגדלור השלוף שלכם חזק כפי שנוהג בו אדון פטינסון סמל המין המסוקס לצליליי קול שפיכתה של אליונותכם המהורהרת והאמנותית כנגד מסך הכסף המרצד.
ארבעכוכב בצער רב. הלוואי שהיתה פונקציית אנלייק.

Neta liked this review