The Dead of Jaffa

The Dead of Jaffa ★★★½

עסק בנושאים מעניינים, המשחק היה...גם מעניין
הייתה גם שיחה עם הבמאי והוא דיבר מקסים וסיפר שכתיבת התסריט לקחה לו 13 שנה אז זה הכניס אותי לפרופורציות לגביי זה שחשבתי שלכתוב את התסריט שלי במשך 4 חודשים זה מלא