This trilogy makes no sense

  • Bound
  • Boundin'
  • Rebound