• Satantango
  • Damnation
  • Autumn Almanac
  • Twilight
  • The Midas Touch
  • Witches' Sabbath