Jujutsu Kaisen

Jujutsu Kaisen ★★★★½

this anime is a dilf paradise. im looking at gojo satoru, toji fushiguro, nanami kento, suguru geto & sukuna

prarthna liked this review